گزارش مهر 1401

-بتن ریزی سقف طبقه 12 بلوک C
-آرماتوربندی ستون و دیوار طبقه 12 بلوک B
-دیوارچینی طبقه 8 بلوک C
-خرید و ساخت ساب فریم و نعل درگاه طبقه 8 بلوک C
-بتن ریزی و اصلاح پل ورودی کارگاه

-نصب وال پست طبقه نهم بلوک C

-تکمیل دیوارچینی طبقه هشتم بلوک C

-اجرای حفاظ ایمنی پیرامونی پنجره های طبقه 8 بلوک C

-ورود دو دستگاه آسانسور کارگاهی به پروژه

-شروع نصب و راه اندازی آسانسور کارگاهی بلوک B و C

-نصب ساب فریم و نعل درگاه طبقه نهم بلوک C

-انتقال بلوک سیمانی ، ماسه و سیمان به طبقه نهم بلوک C

-تیغه چینی طبقه نهم بلوک C

-تخلیه بلوک سیمانی

-نظافت طبقه 10 بلوک B

-انتقال خاک از طبقه منفی پنج به ضلع شرقی گود

-آماده سازی دیوار نگهدارنده ضلع شمالی جهت ایزوگام کاری

-ادامه نصب وال پست طبقه هشتم بلوک B

-اتمام نصب سیستم ارت در داخل چاه ها

-بتن ریزی سقف (باکنسول) طبقه دوازدهم بلوک B

-بتن ریزی ستون و دیوار طبقه سیزدهم بلوک C

-اجرای نرده حفاظ ایمنی طبقات مثبت هردو بلوک با روند پیشرفت سازه

-اجرای پله ایمنی رمپ های ایمنی هردو بلوک با روند پیشرفت سازه

-اجرای نرده حفاظ در قسمت پرتگاه آسانسور جهت ایمنی کناره آسانسور کارگاهی در دو بلوک

-تخلیه میلگرد ، کول ، بلوک سیمانی و...

-بتن ریزی ستون و دیوار طبقه سیزدهم بلوک B

-بتن ریزی سقف (باکنسول) طبقه سیزدهم بلوک C

-انتقال نخاله از طبقه 11 بلوک C و 10 بلوک B به محل دپو کارگاه

-جابه جایی خاک در ضلع شمالی و شرقی گود

-آبدهی و کوبش خاک در ضلع شمالی و شرقی گود

-پر کردن چاه های ارت

-انتقال ماسه ، آجر و سیمان جهت اجرای پله ایمنی طبقه 10 بلوک B و 11 بلوک C

-لوله کشی آب موقت جهت طبقات هشتم الی یازدهم بلوک B

-انتقال خاک رس از ضلع غربی محوطه به طبقه منفی پنج جهت پر کردن چاه های ارت 

-بتن ریزی سقف (باکنسول) طبقه سیزدهم بلوک B

-کیورینگ (آبدهی بتن) به طور مستمر و مداوم در هردو بلوک

-بتن ریزی ستون و دیوار طبقه چهاردهم بلوک C