گزارش آبان1401

 

-بتن ریزی سقف بلوک B

-بتن ریزی دیوار و ستون طبقه 15 بلوک B

-آرماتوربندی سقف طبقه 15 بلوک C

-ادامه نصب والپست طبقه 8 بلوک C

-نصب وال پست در طبقه 10 بلوک C

-اجرای تیغه چینی طبقه 9 بلوک C

-تخلیه بلوک های سیمانی

-اجرای داربست حفاظ ایمنی در طبقه 12 بلوک B

-اجرای داربست حفاظ ایمنی در طبقه 12 بلوک C

-تخلیه آهن آلات و بلوک سیمانی

-آرماتوربندی دیوار طبقه 16 بلوک C

-اجرای کنسول سقف طبقه همکف بلوک C

-تیغه چینی طبقه 9 و وال پست طبقه 10 بلوک C